อนาคตที่เลือกได้ของคนรุ่นใหม่
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม พะเยา ได้รับการสนับสนุนโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” จาก สกอ. เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย การเรียนการสอนภายใต้โครงบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เน้นความรู้คู่ทักษะปฏิบัติ มีบริษัท IT ชั้นนำเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีที่ 1 และเป็นแหล่งปฏิบัติงานก่อนจบการศึกษา โดยหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่ง (รวมฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท)

สำหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเชิญวิทยากรจากบริษัท IT มาร่วมสอนและเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกทักษะ การสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT ศึกษาดูงานในบริษัท IT ชั้นนำ

ติดต่อที่ ดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบอร์โทร 081-6815019

TCAS รอบ 3 สมัครได้ถึง 13 พค 61 ที่ http://tcas.cupt.net/

ดูคุณสมบัติได้ที่ https://goo.gl/Sd5H85 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัคร TCAS รอบ 3 เลือกดูสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

อนาคตที่เลือกได้ของคนรุ่นใหม่สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม พะเยา ได้รับการสนับสนุนโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” จาก สกอ….

Posted by วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา on Tuesday, May 8, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *